فقط تويی

تو آرزوی فراسوتر ازمحال منی

شكوهمندترين قله ی خيال منی

 

فقط منم كه به سرسختی جواب توام

فقط تو يی كه به زيبايی سوال منی

 

مرادمن همه فرخندگی حال توباد

اگرچه تلخ ترازوضع روزوحال منی

 

برای بال گشودن اگروبال توام

برای  اوج گرفتن توهردوبال منی

 

به عقل اگرچه كنون ازمحال سخت تر است

بدان كه مال توام من بدان كه مال منی

 

/ 0 نظر / 7 بازدید