فرشته و حوّا



شبهای شاعرانگی ِ من
سرشار از فرشته و حوّاست
این جانمازِ کیست که در آن
صدها هزار پولک ِ زیباست؟

امشب، شبی که سوره‌ی والنّجم
برآسمان ِ شهر نوشته‌ست
طوبا‌ست اینکه شاخه و برگش
مانند بالهای فرشته‌ست؟

از لای شاخ و برگ ِ درختان
مهتاب دیده می‌شود امشب
ماه است یا که سیب؟ خدایا
با دست چیده می‌شود امشب

انگار جبرئیل هم این جاست
امشب چه روشن است دوباره
من در کجایم ای شب ِ زیبا؟
همسایه با کدام ستاره؟

امشب درخت ِ باغچه‌ی ما
مثل ِدرختهای بهشت است
امشب زمین، زمینه‌ی عشق است
امشب، هوا هوای بهشت است

سید احمد میرزاده/۱۱ تیر۹۶

/ 0 نظر / 127 بازدید