نیزارهای پریشان را آتش زدند (3)

هزاران لاک پشت و پرنده در تالاب پریشان زنده زنده سوختند

 

 

هزاران لاک پشت و پرندهمهاجر در یکماه گذشته به شکل تکان دهنده ای در آتش نیزارهای دریاچه پریشان که برایراهسازی از بین رفته زنده زنده سوخته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، آتشزدن چندین هکتار از نیزارهای اطراف تالاب پریشان در دو ماه اخیر، باعث بروز یکفاجعه زیست محیطی شده که بر اثر آن هزاران پرنده مهاجر و لاک پشتهای بومی و همینطور دیگر جانوران دریاچه پریشان در آن  سوخته اند.

با این حال و به نقل ازشاهدان عینی، در زمان تخمگذاری پرندگان مهاجر و بومی در تالاب پریشان تخم اینپرندگان نیمروی نیمروز کارگران و راهسازان شده بود.

 

 

 

بنا بر این گزارش، نزدیکبه 30 هکتار از نیزارهای اطراف دریاچه پریشان در یکسال گذشته به شکل سازمان یافتهای طعمه آتش خود ساخته مسببان اصلی تخریب تالاب پریشان شده است که نزدیک به 20هکتار آن در سال گذشته و بیش از 8 هکتار آن نیز در یکماه و نیم گذشته آتش گرفتهاست.

 

آتش سوزی نیزارهای تالابپریشان و مرگ صدها نوع جانور ساکن در نیزارهای تالاب در حالی اتفاق افتاده که مسافتمیان روستاهای اطراف پریشان از روستای شهرنجان تا روستای پریشان بیش از 4 و نیمکیلومتر است و نزدیک به 2 کیلومتر آن از کوه مستقیم به آب دریاچه وصل می شود، درحالی که روستانشینان و مسئولان دست اندر کار راهسازی مسافت موجود برای راهسازی را 800 متر اعلام کرده اند تا شدت تخریب و خسارت واقعی به چشمنیاید.

 

با این حال فاجعه تکاندهنده آتش زدن پرندگان و لاک پشتها و مارها و جانوران پناهنده به نیزارهای حاشیهتالاب پریشان در حالی اتفاق افتاده که برخی مسئولان محلی شهرستان کازرون که پیشتربرای تالاب پریشان دلسوزی می کردند چند روز پیش به میان روستاییان رفته و با شعاروظیفه خدمتگذاری به مردم با امضای توماری 20 متری با ساخت راه در تالاب پریشانموافقت کرده اند.

سازمان محیط زیست که طبق دستور دادستان کل کشور ماموررسیدگی و معرفی بانیان تخریب تالاب پریشان در چند روز گذشته بوده است تا کنون هیچاقدامی در این مورد صورت نداده و رئیس سازمان محیط زیست پیشتر در گفتگو با خبرگزاریمهر از دستور دادستان کل کشور در مورد پیگیری علت تخریب دریاچه پریشان و شناساییمتخلفان اظهار بی اطلاعی کرده بود.

بر اساس تایید دادگستریشهر کازرون تخریب پنهانی دریاچه پریشان همچنان ادامه دارد و در این خصوص رئیسدادگستری شهرستان کازرون به خبرنگار مهر گفت: بارها به صورت شفاهی و کتبی به محیطزیست شهرستان، جهاد کشاورزی و اداره آبیاری گوشزد کرده ایم تا در ارتباط با برداشتآب کشاورزان از آب دریاچه اقدام کنند و متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کنند که دراین ارتباط هنوز اقدامی صورت نگرفته است و پریشان همچنان در حال تخریباست.

این در حالی است که در اینفاصله مسولان شهر کازرون هم با تغییر رویه قبلی و با امضای توماری با کشیده شدن راهدر دل زیباترین دریاچه آب شیرین ایران موافقت کرده اند.

 به گزارش خبرنگار مهر وطبق گفته شاهدان عینی و تصاویر گرفته شده، آتش زدن نیزارهای تالاب پریشان تعدادبسیار زیادی از پرندگان مهاجر و لاک پشتها و مارها و جانوران خشکی زی اطراف تالابرا به طرز دردناکی به کام مرگ برده که این اتفاق دور از چشم ماموران سازمان محیطزیست اتفاق افتاده است

/ 0 نظر / 8 بازدید