درجوانی

نمی دانم اين شعر از کيست .اما تصورمی کنم بايد از شاعران دوره های جديد باشد.به هرحال شعرگيرايی است.واين روزها که ...زياد زمزمه اش می کنم:

درجوانی به خويش می گفتم :         

شير شير است اگرچه پير بود

چون به پيری رسيده ام ديدم

پير پير است اگرچه شيربود...

/ 0 نظر / 6 بازدید