بهارونغمه باران گل وترانه تويی

شميم شادی وشادابی وجوانه تويی

به سوی توست مسير پرنده های غريب

كه درنهايت پرواز آشيانه تويی

به شوق مهر تو پر بازكرده اين سيمرغ

كه لا جوردی زيبای بی كرانه تويی

خدا كجاست ؟ازاو دورم ودلم تنگ است

خداكجاست از اوبهترين نشانه تويی

شميم ناب غزلهای مولوی باتوست

شكوه وجذبه اشعار عارفانه تويی

ازاين به بعد برای تو شعر خواهم گفت

بمان كه شعر مرا بهترين بهانه تويي 

/ 0 نظر / 7 بازدید