يك روز از زندگی ايوان دنيسويچ

يك روز از زندگی ايوان دنيسويچ نوشته الكساندر سولژ نيتسين (نويسنده شهير روسی وبرنده نوبل ادبيات درسال ۱۹۷۰) از آن دست آثاری است كه درتمام دنيا و به تبع آن دركشورما از شهرت بسياری برخوردار است اما به دلايلی دربازار كتاب ايران به سختی يافت می شود.

نمی دانم ترجمه فارسی اين كتاب به چاپهای بعدی هم رسيده يا خير اما نسخه ای كه دراختيار من است چاپ اول است و تاريخ ۱۳۶۳ را درشناسنامه خود دارد.

عمده اهميت اين كتاب به خاطر اثر گذاری اجتماعی بالايی است كه درزمان خودش داشته است.

الكساندرسولژنيتسين درسال ۱۹۴۵ در حالی كه با درجه سروانی تو پخانه به خدمت در جبهه جنگ اشتغال داشت (وتا آن زمان به خاطر ابراز لياقت دو بار به دريافت نشان افتخار نائل آمده بود)به دليل نوشتن يك نامه شخصی محرمانه كه حاوی نكاتی انتقاد آميز بود به هشت سال زندان وكار سخت اجباری دراردوگاههای شوروی محكوم شد.

سولژنيتسين پس از به پايان بردن اين دوره سياه و آزادی از زندان شرح يك روز عادی از زندگی خود دراردوگاههای كار اجباری را درقالب داستان يك روز از زندگی ايوان دنيسويچ به رشته نگارش در آوردو به دست چاپ سپرد. تمامی يكصد هزار نسخه چاپ اول اين كتاب به فاصله كمی در شوروی به فروش رفت و حتی بر سران حزب كمونيست از جمله شخص خروشچف تاثير گذاشت .به فاصله كمی حاكميت عرصه را بر فعاليت قلمی سولژنيتسين تنگ واورا از كشور تبعيد كرد.

يك روز از زندگی ايوان دنيسويچ علاوه بر ارزشهای تاريخی اجتماعی وسياسی خود واين كه پرده از پاره ای از جنايات يك سيستم فاسد دين ستيز برمی دارد از جنبه های ديگرنيز  قابل تامل است از جمله توان نويسنده درارائه تصاوير شفاف وروشن از فضاهای سخت اردوگاههای كار و شرايط فوق طاقت بشری حاكم بر آنها.

فضيلتها و رذيلتهای اخلاقی در شرايط عادی اغلب از چشم انسان پنهان است و گاه حتی خود فرد نيز از كيفيت واقعی آنها دروجود خود اطلاع درستی ندارد.اما وضعيتهای فوق العاده امكان بروز وظهور نهفته های جان انسان را فراهم می آورد وعيار هركسی راعيان می كند .

وضوح داستان و رئاليسم قوی سولژنيتسين دراين اثر ياد آور آثار تولستوی است و خواننده داستان شناس از مطالعه اين كتاب زيان نمی بيند.

/ 0 نظر / 8 بازدید